مطالعه ویژگی‌های رسانه ملی در تقویت همبستگی اقوام ایرانی

علی اکبر فرهنگی

فاطمه پورمعصوم

چکیده:

در قرن 21، با افزایش آگاهی قومیت‌ها، هویت‌های قومی شکل گرفته‌اند و به یکی از مسائل و دغدغه‌های کشورهای چند قومیتی تبدیل شده‌اند در ایران نیز با بوجود آمدن اختلافات مذهبی و زبانی تا اواسط قرن بیستم و سیاسی شدن  بعضی از این اختلافات، مسائل قومی به صورت جدی‌تری مطرح شده‌است.  از سوی دیگر، بر اساس نظریه رشد هویت‌ها و جنبش‌های قومی و زوال هویت ملی نظریات افرادی چون «فدراتسون» و «گیدنز»، جهانی شدن باعث گسترش آگاهی و فشرده شدن زمان و مکان در آن به خاص گرایی فرهنگی و ظهور هویت‌های خاص قومی و تضعیف هویت‌های ملی شده است و رسانه‌ها نیز در این عرصه دخالت داشته و به رشد هویت‌های خاص قومی و در بعضی اوقات هویت‌های ملی کمک شایانی کرده‌اند،  بنابراین  هدف از مقاله حاضر، مطالعه ویژگی‌های رسانه ملی در تقویت و تعمیق همبستگی اقوام ایرانی است. در این نوشتار از روش کیفی با استفاده از روش نظریه مبنائی پیرامون امکان نقش آفرینی رسانه ملی و همبستگی اقوام  ایرانی، بهره گرفته‌ شده است،  چنان که  از طریق پرسش سوالاتی از کارشناسان و اصحاب رسانه به تعداد 18 نفر که متعلق به اقوام ایرانی هستند این مباحث مورد مداقه قرار گرفته شده است که نمونه گیری هدفمند بوده و در ادامه با استفاده از روش گلوله برفی دنبال شده است. در ادامه، پژوهشگران بعد از دسترسی به اشباع نظری با تجزیه و تحلیل داده‌ها  در سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی به مقولاتی در مورد لزوم وجود ویژگی‌های غیر متمرکز بودن، قانونمندی، اعتمادسازی، عمومی بودن، ملی بودن و مخاطب شناسی برای ایفای نقش همبستگی میان اقوام ایرانی برای رسانه ملی دست یافته اند. در نتیجه این مطالعات نشان می دهد که رسانه ملی، تنها با دست‌یابی به این ویژگی‌ها، ظرفیت‌های لازم برای تقویت همبستگی اقوام ایرانی را پیدا می‌کند و می‌تواند با توجه به یافته‌ها ، امکان ایفای نقش همبستگی میان اقوام ایرانی را داشته باشد.

واژگان کلیدی: هویت قومی،  اقوام ایرانی، انسجام و همبستگی، رسانه ملی، ویژگی‌های رسانه ملی

برای دریافت مقاله می توانید به اینجا رجوع کنید. 

/ 0 نظر / 67 بازدید