رفتار سازمانی در سازمانهای رسانه ای

سلام

با توجه به مطالعه و بررسی انواع سازمانها و رفتار سازمانی مربوط به آنها ، رفتار سازمانی و به خصوص فرهنگ سازمانی مربوط به سازمانهای رسانه ای ارائه می شود ، امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد. لطفا در صورت استفاده به آن ارجاع دهید.

در ابتدا ، ساختار سازمانهای رسانه ای را بنابر اهدافشان به  سه قسمت تقسیم می کنم:

1. سازمانهای بسته

2. سازمانهای باز

3 . بینابین سازمانهای  بسته و سازمان های باز

 سازمانهای بسته : سازمانهایی که هدفشان حضور مستمر در محیط است و  تعامل زیادی با محیط ندارند ، سازمانهایی که اقتصاد آنها مبنی بر درآمد از طریق  محصولشان نیست یا استراتژی تدافعی را اتخاذ می کنند.

سازمانهای باز  : که همان  سازمانهای بدون مرز است. در این روش مرزهای افقی و عمودی از بین میرود وموانع خارجی بین شرکت ،  مشتریان و عرضه کنندگان نیز از بین می رود. در ضمن زنجیره ی فرماندهی ، قلمرو کنترل از میان برداشته می شود و تیم هایی که دارای استقلال وآزادی عمل هستند جایگزین دوایر می شوند.

سازمانهای بینابینی :

که به نظرم شامل ساختار تیمی است. ازویژگی های این ساختار فرو ریختن سدهای بین دوایرتصمیم گیری غیر متمرکز در شرکتهای کوچکتر، ساختار تیمی نظام کلی سازمان راتعیین میکند.در سازمان های بزرگ ساختار تیمی مکمل ساختار دیوان سالاری است .پس سازمان می تواند با استانداردهای بوروکراسی به کارایی برسد و با استفاده از تیم انعطاف پذیری را افزایش دهد. در سازمانهای دولتی عظیم  مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، به خاطر بزرگ بودن اندازه ساختاری ساختار سازمانهای مکانیکی را داراست و لی باتوجه به متغیر بودن تکنولوژی و خاستگاه محیط ، اجتناب نا پذیر است که ساختار ارگانیکی داشته باشد.

 • در سازمانهای رسانه ای خصوصی ، کاملا ارگانیک بودن توصیه می شود.و بهتر است که مانند سازمانهای بدون مرز عمل کنند.

بنابراین در سازمانهای رسانه ای با توجه به این ساختارها ، رفتار سازمانی در این سازمانها نیز قابل تعریف است.

رفتار سازمانی با توجه به منابع انسانی ( HRM ) خاص سازمانهای رسانه ای تحلیل می شود:

1. رضایت شغلی:

 • منابع انسانی و کارکنان سازمانهای رسانه ای باید از اعتماد مدیران و کارکنان بهره مند باشند ، حوزه یا قلمرو کنترل هم می تواند متناسب با فرد در عملکرد او تاثیر گذار باشد .نوع تجربه ،توانایی فرد و ساختار کاری که باید انجام شودتعیین کننده قلمرو کنترل است وبر این اساس می توان گفت که هرچه حوزه کنترل محدود تر باشد عملکرد و رضایت شغلی افزایش می یابد.
 • برای به حداکثر رساندن عملکرد و رضایت شغلی باید به تفاوتهای فردی (تجربه، شخصیت، نوع کاری که باید انجام شود)توجه زیادی شود.

2. طرح ریزی شغلی :

 • با توجه به استرس بالای کار رسانه ای توصیه می شود گردش شغلی و توسعه شغلی به صورت مستمر انجام گیرد.

3. شیوه ارزیابی عملکرد:

 • سیستم پاداش بر نوع رفتار تاثیر گذار است. بنابراین نحوه ارزیابی در سازمانهای رسانه ای باید بسیار حساب شده و لطیف باشد . استانداردسازی که در سازمانهای صنعتی است در سازمانهای رسانه ای کاربرد ندارد. و محصول تولید شده خاصیت کیفی دارد تا کمی . وشاید ارزیابی فراگیر یا همان 360 درجه ای کاربرد داشته باشد.

4.  فرهنگ سازمانی در سازمانهای رسانه ای:

 • فرهنگ خلاقیت
 • فرهنگ سازگاری
 • فرهنگ انطباق پذیری
 • فرهنگ خود یابی
 • به دلیل ماهیت خاص فرهنگ سازمانی و استراتژی ، هم راستایی بین این دو مقوله لازم است.
 • داشتن فرهنگ قوی که جایگزین مقررات سازمانی شود.

5. گزینش افراد:

 • تناسب فرد با سازمان

هماورد طلبی

داشتن روحیه ریسک پذیر

داشتن اعتماد به نفس

داشتن روحیه کاوش گرا

داشتن روحیه سودا گرا

داشتن دانش خاص رسانه ای و چند وجهی بودن

6.  تغییر

 • آبهای کف آلود: این دیدگاه عکس بیان می کند که محیط ثبات و پایداری وجود ندارد .بنابراین تغییر یک امر طبیعی است و پیوسته باید با آن دست وپنجه نرم کرد.
 • تغییر دادن فرهنگ سازمانی : فرهنگ های جدید بیشتر در جهت کاهش کنترل ،تحمل در برابر ریسک و تعارض و ایجاد کانال های بازتر ارتباطی.

 7. ویژگی های شخصیتی:

 • برونگرا
 • سازشکار
 • با وجدان
 • سازش با عوامل محیطی

8.  انگیزاننده ها :

 • تئوری نیاز های سه گانه « مک لند » کاربرد دارد.

نیاز به موفقیت

نیاز به قدرت

نیاز به ارتباط با دیگران

9. رهبری ( که عامل بسیار مهمی در سازمانهای رسانه ایست .)

 • بهتر است مدیر در سازمانهای رسانه ای بیشتر نقش رهبری را داشته باشد.که خصوصیات زیر باید پر رنگتر باشد.

الف ) داشتن دانش رسانه ای

ب) اعتماد به نفس

ج) هوش

 • رفتار رهبری بهتر است کارمند گرا باشد.
 • دارا بودن مدیریت تیمی ، که دارای بهترین اثر بخشی است.
 • رفتار رهبری بهتر است مشارکتی و توفیق گرا باشد.

10. وجود تعارض : وجود تعارض در سازمانهای رسانه ای لازم و ضروری است چرا که در این سازمانها ، خلاقیت و نو آوری از اهمیت بسیار برخوردار است ، ولی این تعارض باید هدفمند بوده و مدیریت شود و مطلوب باشد. 

/ 1 نظر / 130 بازدید
امامی

کوتاه وعالی افرین