توسعه فرهنگی و اجتماعی خانواده ها ، فرصت های پیش روی شبکه های اجتماعی

فاطمه پورمعصوم

حسین اسلامی 

چکیده

 همه آنچه در یک جامعه واقعی است در یک جامعه مجازی نیز رخ میدهد ، آموزش رفتارهای اجتماعی از جمله مصادیقی هست که در دنیای مجازی مورد توجه  بوده و در همین جهت ایجاد و رشد رسانه های اجتماعی از جمله شبکه های اجتماعی حائز اهمیت می باشد . در این نوشتار ، سعی شده با  مطالعه نهاد خانواده و کارکردهای نهاد های اجتماعی ، لزوم توجه به این نهاد ها مورد بررسی قرار گیرد  همچنین تبیین علل رشد و معرفی شبکه های اجتماعی ، آسیب شناسی این شبکه ها ، تئوری سرمایه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و درادامه به الزامات اساسی  این امر که  استفاده از ظرفیت های فناوریهای نوین ارتباطی و  ساختار های شبکه ای  مردمی  ، فراهم کننده شرایطی است که توسعه زندگی جمعی در فضای واقعی را به همراه دارد بنابراین   بررسی نقش این شبکه ها در رشد آگاهی های عمومی ، بهداشتی و  همبستگی اجتماعی  مردم یک کشور مورد توجه می باشد. از این روی  در این نوشتار توسعه فرهنگی و اجتماعی نهاد خانواده  به عنوان فرصت های پیش روی دولتها در استفاده از شبکه های اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد . روش پژوهشی  این مقاله ، به صورت اسنادی بوده که با مطالعات کتابخانه ای و حضور در فضای مجازی به انجام رسیده است.

 کلید واژه ها

شبکه های اجتماعی ، فرصت ها ، توسعه فرهنگی ، توسعه اجتماعی

این چکیده مقاله ای است که در همایش خانواده و فضای سایبر جزو مقاله های برگزیده بوده است  و قابل نشر در کتاب حاصل از همایش به شمار می آید. 

/ 0 نظر / 30 بازدید