شبکه‌ی جهانی اینترنت و حقوق و تکالیف دولت‌ها

محمد‌رضا ویژه 

فاطمه پورمعصوم

 امروزه ارتباطات با رشد و پیشرفت تکنولوژی، شتاب بیشتری به خود گرفته است و با قدرت، امکان تعامل ملت‌ها و حتی دولت‌ها را ایجاد می‌کند؛ اما همین مسئله مانند ژانوسی دوچهره است که ازیک‌سو امکان تعامل را ایجاد می‌کند و ازسوی‌دیگر، به هتک حقوق شخصی و اجتماعی افراد منجر می‌شود.بنابراین در این نوشتار، با بررسی جایگاه شبکۀ جهانی اینترنت به‌منزلۀ ابزار ارتباطی قوی در میان افراد که با داشتن ویژگی جهان‌شمولی، نقش پررنگی را در ارتباطات جامعۀ بین‌الملل ایفا می‌کند، حقوق بین‌الملل مطرح در‌رابطه‌با آن مطالعه می‌شود؛ چنان‌که دولت‌ها برای ایجاد فضای مناسب برای بروز حکمرانی مطلوب، موظف به ایجاد شرایط لازم برای دسترسی به اینترنت هستند و ازسوی‌دیگر برای حفاظت از حقوق شهروندان، متعهد به نظام‌مند‌کردن محیط اینترنت هستند. بنابراین در این مقاله، مسائل و نیازهای اینترنت به‌عنوان ابزار ارتباطی جدید، بررسی و حقوق و تکالیف دولت‌ها در‌رابطه‌با این وسیلۀ ارتباطی بررسی می‌شود.

برای دست یابی به مقاله ی کامل، می توانید به این جا بروید.

/ 0 نظر / 35 بازدید