فراگرد ارتباط

هر رویدادی که یک تغییر ممتد در زمان را نشان دهد یا هر عمل یا نحوه عملی که ممتد باشد فراگرد نامیده می شود ، یعنی  زمانی هم که مفهوم فراگرد را برای چیزی می پذیریم در واقع به این نکته باید توجه کنیم که رویدادها و روابط بین عناصر آن رویداد ها مدام در حال تغییر هستند و حالتی پویا دارند.

مفهوم فراگرد چه از دیدگاه علمی و چه از دیدگاه تجربی ، دارای ماهیتی مارپیچی و به هم بافته است که یکی از متفکرین قرن بیستم ، " برلو " درباره فراگرد ویژگی هایی را بیان می کند:

  • فراگرد آغاز و پایان ندارد.
  • فراگرد دارای ردیفی از اجزاء نیست.
  • فراگرد پویاست.
  • اجزاء و عناصر یک فراگرد دارای کنش های متقابل اند و هر یک بر دیگری تاثیر می گذارد و از دیگری تاثیر می پذیرد .

کلیه ویژگی هایی که برای فراگرد مطرح می شود برای ارتباط نیز معنادار است  و در یک جمله می توان گفت که که ارتباطات نیز یک فراگرد است.

( برگرفته از جزوه درسی دکتر بلندیان - دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی)

/ 0 نظر / 145 بازدید