شبکه های اجتماعی ، الزام تبدیل شهرداری به نهاد اجتماعی

دکتر شهلا بهرامی  رشتیانی ، مستوره عزت زاده و فاطمه پورمعصوم

یکی از ارکان توسعه یافتگی در کشورها  و در پی آن شهر ها سامان دهی اجتماعی است .در سالهای اخیر نظریه های توسعه ، نهاد محور شده اند و نهاد های اجتماعی مهم ترین عواملی هستند که می توانند  شرایط توسعه همه جانبه را فراهم کنند.  در این میان ، شهرداری به عنوان یک سازمان شهری برای تبدیل به نهاد اجتماعی و مدیریت واحد شهری به  الزاماتی نیازمند است . در این مقاله سعی شده با تبیین شرایط موجود شهرداری   و  ضرورت  مشارکت فعال شهروندان در اداره امور شهری و نیز مدیریت واحد شهری مبتنی تئوری نهاد گرایی ،شرایطی که نیاز است شهرداری از سازمان به نهاد شهری تبدیل شود را بحث نموده  و در ادامه به الزامات اساسی این امر که استفاده از ظرفیت های فناوری های نوین ارتباطی و ساختارهای شبکه ای مردمی و الکترونیکی در عرصه شهر - شهرداری و شهروندی پرداخته می شود و در انتها با نگاهی گذرا به موضوع هویت - نقش و پایگاه اجتماعی نوین در شهرمجازی و شهروندی مجازی برای تبدیل شهرداری به یک نهاد اجتماعی متناسب با شرایط عصر حاضر خواهیم رسید.    

واژگان کلیدی :  نهاد اجتماعی –  شهرداری مردم نهاد- شبکه های اجتماعی- شهرداری  و شهروند  مجازی

این چکیده مقاله ای است که در همایش علمی " شهرداری به منزله نهاد اجتماعی " به عنوان یکی از مقالات برگزیده انتخاب شده است.

/ 0 نظر / 41 بازدید