[در متن با حاشیه]


+ در متن با حسین پناهی

می دانی؟

یک وقت هایی باید

روی یک تکه کاغذ بنویسی

" تعطیل است "

و بچسبانی پشت شیشه افکارت

باید به خودت استراحت بدهی

دراز بکشی

دست هایت را زیر سرت بگذاری

به آسمان خیره شوی

و بی خیال سوت بزنی.

در دلت بخندی به تمام افکاری که

پشت شیشه ذهنت صف کشیده اند.

آن وقت با خودت بگویی

بگذار منتظر بمانند!

                  حسین پناهی

comment شما()