[در متن با حاشیه]


+ UGC و کاربردها

محتوای تولید شده توسط کاربر ، از مفاهیمی است که همزاد با رسانه های اجتماعی و فعالیت وب 2 در عرصه رسانه و گستردگی امکان ارتباطات دو سویه و تعاملی بدست آمده است . در واقع UGC: user - generated content  اصطلاحی است که با رشد رسانه های اجتماعی و امکان فعالیت کاربران در این رسانه ها نمود پیدا کرده است چنانکه در این رسانه ها کاربران می توانند با گستردگی دسترسی و دو سویه بودن ارتباط به عمل مشارکتی و همکاری جویانه در محیط وب 2 بپردازند برای مثال تولد ویکی ها و مخصوصا ویکی پدیا محصول محتوای تولید شده کاربران به شمار می آیند که در اثر تعاملات کاربر و امکان اضافه کردن محتوا  در این رسانه بوده است.

همچنین محتوای ایجاد شده توسط کاربر (UGC) نیازمند برآورده شدن نیازهایی است  چنانکه  در وهله اول  باید در یک وب‌سایت عمومی و یا شبکه اجتماعی قابل دسترس طیف خاص کاربران قرار گیرد و در وهله دوم باید یک امر تولیدی بوده و نشان از خلاقیت را داشته باشد یعنی جدای از محتوای مبادله‌شده در ایمیل‌ها و یا پیام‌های فوری باشد و یا  جدای ازنسخه مقاله روزنامه در بلاگ شخصی بدون هیچ تغییر یا توضیحی‌ باشد.


و در نهایت کاربرد این مبحث را می توان در نقطه تلاقی ارتباط و کنترل در سازمانها دانست . در این کاربرد ، سازمانها با مهیا کردن امکان حضور اجتماعی کاربران و مشتریان در رسانه های اجتماعی و امکان ارائه نظرات و حتی امکان مشارکت فعال کارمندان یک سازمان در روند تولید محصول ، بازخورد و پایش سازمان را هم می توانند به سادگی به همراه داشته باشند. یعنی  سازمانها می روند تا با بهره گیری از امکانات وب 2 و رسانه های اجتماعی ، مدیریت سازمان را بهبود بخشند.

با پرهیز از چاپ این نوشته به زندگی درختان کمک کنیم.

 

comment شما()