[در متن با حاشیه]


+ دنیای گوگل

امروز از گوگل پرسیدم :

من کجای دنیا هستم ؟

و  اون جواب داد:

اینجا

comment شما()