[در متن با حاشیه]


+ شروع خلاقیت

 

 پاستور:

شانس فقط سراغ افرادی می‌رود که ذهن آماده دارند

comment شما()