[در متن با حاشیه]


+ مدیریت رسانه در سایه سار مدیریت آموزشی (3)

نوشتن درباره مواد آموزشی کمی تامل بر انگیز است ، این مواد و وسایل که در هر رشته ای بنابر اقتضا و نیاز کاربرد متفاوت دارند  در بیشتر اوقات با عنوان رسانه ها جمع بندی می شوند و  این رسانه ها  که با توجه به  نوع مخاطبان و شرایط آموزشی آنها به کار گرفته می شوند تحت تاثیر ویژگیهای فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و حتی شرایط اقلیمی دانش آموزان  انتخاب می شوند ، در واقع انتخاب صحیح  و درست از میان انواع مواد آموزشی ، جزو مهارت های مدیران مراکز  آموزشی به شمار می آید.

همچنین بر اساس  نقش های  متفاوت  یک رسانه ، کارکرد آموزشی  از جمله کارکردهائی است که توانایی هم پوشانی با حوزه های مدیریت آموزشی و مدیریت فرهنگی یک جامعه را  داراست  یعنی یک رسانه  با ایفای نقش آموزش محور می رود تا در بهبود و روان سازی استراتژی های مدیریت آموزشی و مدیریت فرهنگی یک کشور ، جایگاه ویژه ای را کسب کند.  بایدها و نبایدهای تدوین این استراتژی های آموزشی متاثر از همان ویژگی هایی است که مدیر مرکز آموزشی را به شناخت ویژگیهای فرهنگی ، اقتصادی و اقلیمی دانش آموز متحمل می سازد یعنی  امکان عرضه رسانه و امکان بهره برداری مناسب از رسانه همان چیزی است که مدیریت رسانه را به میدان می کشد.

در تعاریف ها و نظرات مدیریت تکنولوژی آموزشی ، تفاوت هایی میان رسانه های آموزشی و وسایل کمک آموزشی مطرح شده است که بر اساس این دیدگاه ها ، رسانه آموزشی به عوامل ، وسایل و یا ابزاری گفته می شود که کل محتوای آموزشی را به فراگیران منتقل می کند و در مقابل ، مواد و وسایل کمک  آموزشی ، وسایلی هستند که تنها در بخش آموزش مورد استفاده قرار می گیرند مانند گچ ، تخته سیاه و .. . بنابراین رسانه های آموزشی ابزارهایی هستند که در انتقال مفاهیم نقش داشته و به عنوان بخش نرم افزاری نیز کاربرد دارند  و وسایل کمک آموزشی  که منحصرا نقش سخت افزاری را دارند نقشی در انتقال مفاهیم ندارند.

" براون" ،" لوایزر" و "هارکلرود"  در سال 1995 به طور خلاصه چند اصل عمومی را برای راهنمائی در انتخاب و استفاده از رسانه ها معرفی کرده اند که به عقیده این پژوهشگران  ،  هیچ رسانه ، رویه یا تجربه خا صی نمی تواند به تنهائی برای یادگیری بهترین باشد و   در موقع انتخاب رسانه  باید از هماهنگی میان رسانه و اهداف رفتاری آموزشی اطمینان یافت و در نهایت ،  استفاده موثر از یک رسانه در امر آموزش یک موضوع خاص ، مستلزم شناخت کافی آن رسانه و دا شتن مهارت لازم برای آن کارمی باشد .

بدین ترتیب ، انواع رسانه هایی که می توان مطرح کرد در اغلب اوقات دارای اهداف میان فردی و جمعی هستند مانند رسانه های کوچکی چون  فیلیپ چارت ، بروشور ،اسلاید، پوستر، نوار ویدیوئی ونوار کاست  و رسانه های جمعی چون  رادیو، تلویزیون، فیلم ،مجله، روزنامه، تئاتر، موسیقی . در این میان ، اینترنت و شبکه های اجتماعی  نیز از جمله رسانه های آموزشی نوینی هستند که با عنوان رسانه های اجتماعی ، حضور فعال خود را در عرصه های آموزشی  رقم زده اند ، امروزه این رسانه های نوین بدلیل جذابیت ها و داشتن عنصر فعال  اجتماعی ، گوی سبقت را از سایر رسانه ها ربوده اند.

اما هر فناوری نوینی که پا به میدان می گذارد استحقاق توجه و انتخاب را ندارد آن چنانکه یک مدیر رسانه آموزشی با بررسی ویژگیهای جامعه آموزشی خود ، میزان اثر بخشی هر رسانه را تشخیص می دهد و در دراز مدت ، کارایی نمی تواند اثر بخشی رسانه و اهداف آموزشی را تامین کند. بنابراین  در انتخاب رسانه ، ویژگیهای فرهنگی دارای اولویت بالاتری هستند چنانکه بر اساس اعتقاد کنفوسیوس ، یک عکس دارای هزاران کلمه است  و بر اساس فرهنگ  شفاهی  ایرانیان ، رادیو و رسانه های شنیداری جایگاه ویژه تری را دارا هستند.

در نتیجه مدیریت رسانه می تواند با داشتن یک دید اعم و اخص به مدیریت آموزشی نقش فعالی را در موفقیت اهداف آموزشی  داشته باشد و رسانه ها به عنوان استراتژی های آموزشی می توانند موفقیت  مدیریت آموزشی را تضمین کنند.  

comment شما()