[در متن با حاشیه]


+ چیستی مدیریت رسانه ( رویکردهای در حال گذر ؟)

 واقعا مدیریت رسانه چیست؟ و یا از چه تشکیل شده است ؟ آیا  مدیریت بر رسانه ، مدیریت در رسانه و یا به قول یکی از دوستان " مدیریت مقابله با رسانه "و شاید چند تا عبارت دیگر که فرض و بسطش به آسانی امکان پذیر نباشد ، آیا مدیریت رسانه اینهاست! آیا تعریف متقنی از مدیریت رسانه وجود دارد؟ آیا لزومی دارد تا تعریف متقنی از این رشته وجود داشته باشد؟ شاید برای همین بود که قصد داشتم مطلبی را در باب چیستی مدیریت رسانه بنگارم اما با اکراه چندی از  بزرگواران صاحب نام این رشته روبرو شدم که اعتقاد داشتند هنوزهم امکان تعریف کامل ، از این رشته وجود ندارد. البته برداشت بنده  این است که عدم تعریف کامل از یک رشته به معنی این نیست که نباید تعاریف دم دستی را کنار گذاشت و حرفی برای گفتن نداشت مثلا می توان مدیریت رسانه را " مدیریت هر رسانه ای که نقش انتقال مفاهیم انتزاعی و اطلاعات عینی را برعهده دارد تعریف کرد و یا " مدیریت بر چگونگی دستیافتن به قدرتهای نرم " و یا " مدیریت حفظ امنیت نرم " و یا " مدیریت بر سازمانهای رسانه ای " و یا " مدیریت بر چگونگی انجام ارتباطات داخل و خارج یک سیستم  "  و.. هزاران تعریف دیگر.

بنابراین ،  هزاران تعریف می شود ارائه داد  چنانکه  هرکدام ازاین تعاریف به یک نحوی در این رشته جای بگیرند ولی جدای از این حرفها ، ارائه یک تعریف ، تفسیر و تاویل هر امری بدون در نظر داشتن یک بستر مشخص ، کاری عبث است چرا که رویکردهای مختلف ، در عرصه این بسترها رشد می کنند و  برای همین است که هزاران نفر با هزاران رویکرد متفاوت ، هزاران تعریف را  ارائه می کنند و هر کدام یقین دارند که درست گفته اند .

نتیجه گیری : باید برای ارائه هر نظری ، پیش زمینه ، بستر نظری و پس زمینه دیدگاه را توضیح داد چراکه توانایی ارائه یک نظر و صد البته  پرداختن به یک تعریف نظری، مهارت است.

comment شما()