[در متن با حاشیه]


+ رسانه های محلی / یادداشت میهمان

مطلب ذیل توسط یکی از اساتید و فعالان رسانه ای استان خوزستان به نگارش درآمده است . از آقای خالد لویمی از بابت توجه و عنایتشان بسیار سپاسگزارم و امیدوارم این مطلب سرفصلی برای انتشار سایر مطالب رسانه ای مربوط به استانها و بویژه اقوام ایرانی باشد.

 باید ها و نبایدهای رسانه های محلی

 رسانه ها، بعنوان مهمترین عامل هدایت ومدیریت افکارعمومی و جهت دهنده به تغییرات اجتماعی وفرهنگی ازاین قابلیت شگرف برخوردارند که درجوامعی مانند ایران برتوان موتورتوسعه ورشد جامعه بیافزایند. توسعه درابعاد اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ، نیازمند همراهی مسئولانه و هوشمند رسانه ها می باشد و شاید یکی از عوامل عدم تناسب برنامه های پنج ساله توسعه ایران با وضعیت فعلی کشور، خمودی رسانه ها در تبیین و تحکیم ارزشهای توسعه ای درافکار عمومی می باشد دراین بین با توجه به ویژگی های جغرافیایی و ناهمسانی رشد یافتگی دراستانها و مناطق مختلف کشور،اهمیت کارکردی رسانه های محلی دوچندان است ، رسانه های محلی بواسطه التصاق با نیازهای ملموس مخاطبان حوزه هدف ، متمایز از رسانه های سراسری مورد وثوق و رجوع قرار می گیرند بویژه درحوزه اطلاع رسانی ، نیازمخاطب محلی به اخبارمحلی تنها بواسطه این رسانه تامین می گردد . همچنیین رسانه های محلی درمناطق چند فرهنگی مانند خوزستان ازرسالت ونقش انسجام بخشی نیز برخوردارند و باید به الفت وهمدلی اقشار مختلف یاری رسانند . بنظر می رسد بهترین الگوی رسانه ای برای رسانه های محلی تاکید برتوسعه همه جانبه و دیالوگ مبتنی بر قانون و حقوق شهروندی باشد با این رویکرد می توان به رشد و توسعه متناسب و هماهنگ مناطق مختلف کشور امیدوار بود . رسانه های محلی برای وصول به جایگاه متمایز وارزشمند خودنیازمند نقد ذاتی ، آسیب شناسی و بازسازی مداوم می باشند . درحال حاضر ضعف عمده  رسانه های محلی درمدیریت غیرحرفه ای ، عدم بکارگیری ظرفیتهای محلی ، بی توجهی به مقوله مهم مخاطب شناسی محلی  وعدم اهتمام به سوژه های متنوع محلی می باشد . متاسفانه اغلب مشاهده می شود که نشریات وخبرگزاریهای محلی دربخش عمده فعالیتهایشان تنها به بازنمایی محتوای ارائه شده دررسانه ملی می پردازند و به  تولید محتوا اهتمام چندانی ندارند درحوزه رسانه های دیداری نیز ،بجز حوزه خبردردیگرحوزه ها بطورعمده برمحتوای تامینی ازدیگر شبکه ها تکیه می شود . رویکردی این گونه به رسانه های محلی ، بیشتر به رفع تکلیف شبیه می ماند وکمک چندانی به آهنگ رشد مناطق محلی نمی کند . امیداست با توجه به ورود تعداد فراوانی ازفارغ التحصیلان حوزه رسانه  به جامعه و تخصصی شدن مدیریت رسانه، درآینده نزدیک شاهد بهره گیری مناسب از ظرفیت رسانه های محلی در راستای توسعه مناطق مختلف کشورباشیم.

comment شما()