[در متن با حاشیه]


+ ایران و ژاپن

هر دو شرقی ، اما تفاوتها از زمین تا آسمان

 ایران وژاپن ، دو کشوری هستند با دو ملت بزرگ ، دارای فرهنگهای ریشه دار و تاثیر گذار. ایران و ژاپن ، دو ملت مطرح در آسیا .  ایران و ژاپن  هر دو شرقی هستند و زمانی که در ارتباطات میان فرهنگی مورد مطالعه قرار می گیرند  دارای نکات اشتراک و افتراق اند. این دو ملت ، دیرینه هایی دارند که هر کدام به  سابقه درخشانشان می بالند. اما وقتی ، ذره بین  کند و کاو اجتماعی را در دست می گیریم و نیم نگاهی به آثار تربیتی هر دو جامعه می اندازیم ، تفاوتها فاحش است گویی ایران یک سوی ژانوس و ژاپن سوی دیگری است. همیشه استادان رشته های علوم تربیتی توجه بسیاری به ادبیات کودکان دارند و یا اساتید علوم روانشناسی ، به بازی های رایج در میان  کودکان نگرشی عمیق دارند ، شاید برای همین است که در بسیاری از کشورها ، بازی ها ، تربیت کودکان را سهل کرده و بر اجتماعی شدن آنان تاثیر می گذارند. اخیرا یک مطلب در رابطه با نوع بازی های مطرح در ژاپن شنیدم که بسیار برایم جالب بود و تازگی داشت. می گویند: درژاپن  یک بازی وجود دارد که بسیار شبیه به بازی دیگری در ایران است ، بازی که در آن ، تعدادی صندلی به تعداد کودکان حاضر در بازی ، تدارک دیده می شود و زمانی که بازی شروع می شود همه کودکان تقلا می کنند تا در صندلی ها بنشینند، در وهله اول ، همه می توانند در صندلی ها بنشینند ، بعد یکی از صندلی ها کم می شود و دوباره سوت زده می شود ، این دفعه کودکان باید سعی کنند تا همه در صندلی ها جای بگیرند و اگر کودکی نتواند در صندلی جای بگیرد همه کودکان بازنده خواهند بود، بدین ترتیب ، در مراحل بعد ، تعداد صندلی ها کم شده و کودکان در چند صندلی ، باید خود را جای  دهند ، واقعیت  بازی  ، این است که کودکان  بتوانند یاد بگیرند تا با شرایط کم اجتماعی، اقتصادی و .. فرصت و امکان حضور را نیز برای سایرین مهیا سازند ، شاید برای همین هم است که وقتی زلزله و حادثه بزرگی چون سونامی اخیر ژاپن اتفاق می افتد ، همه جهان از نوع برخورد مردم ژاپن انگشت به دهان می مانند و از این همه  دیدگاه همزیستی اجتماعی  ژاپنی ها حیرت زده می شوند!!

و اما در ایران ، هر کودکی که بتواند از دیگری سبقت بگیرد و بر صندلی جای بگیرد برنده است هم چون زمانی که ، هر شخصی از این اجتماع ، توانایی سبقت از دیگری به هر صورتی را دارا باشد دارای جایگاه  بالاتریست.

 اما حوادث طبیعی برای همگان یکسان است و در زمان بحران است که ملتها باید درس پس بدهند ، در ایران این امتحان چگونه خواهد بود؟ 

comment شما()