[در متن با حاشیه]


+ ترین های سبک نوشتاری

نوع سبک نوشتاری آمریکایی

علت استقبال جهانی از کتابهای ارتباطات میان فرهنگی در حوزه کسب و کار

یکی از عواملی که منجر به رواج و استفاده گسترده از کتابهای ارتباطات منتشره ایالات متحده شده است نوع سبک نوشتاری است که از برجسته ترین دلایل توجه و استقبال جهانی از این کتابهاست . چنانکه حتی خود نویسندگان آمریکایی بر این دلیل اذعان دارند و اعتقاد دارند که در ارتباطات میان فرهنگی بویژه در حوزه کسب و کار و تجارت ،توانسته اند بازار فرهنگ و علمی جهان را مصادره کنند. واقعا این سبک دارای چه ویژگی هایی است که مزیت رقابتی را برای این دست از کتابها ایجاد کرده است ؟ درپاسخ  به این سئوال  دو مقوله مطرح می شود :

  • استفاده از دستور زبان ساده  ( نهاد  +  گزاره )

بکار گیری چنین دستور زبانی منجر به ارجحیت نگارش آمریکایی بر سایر نوشته های انگلیسی زبان می شود.

  • استفاده از اسامی مرکب و تفصیلی

در نوشته های آمریکایی ، اسامی بصورت مرکب و تفصیلی استفاده می شوند که این امر باعث می شود خواننده  مفهوم را در ذهن تصور کرده و برای آن حجم قائل شود .

comment شما()