[در متن با حاشیه]


+ موسیقی و ارتباطات بین‌فرهنگی

پرونده  «موسیقی و ارتباطات بین‌فرهنگی»، کاری بود که در فروردین همین سال، با سفارش یادداشت و مصاحبه با چند تن از نخبگان اقوام ایرانی انجام گرفت؛ این پرونده  با دربرداشتن محتوای ارتباطی و هنری، از دیدگاه من، یکی از کارهای خوبی است که تا به حال به دنبالش بوده‌ام که  در ادامه، به دو مورد از این پرونده اشاره دارم.  

از حماسه‌سرایی قیچک تا هم سرودی با همه اقوام ایرانی (عبدالسلام بزرگ‌زاده)

 موسیقی بیان کننده احساسات ناب بشری است؛ اقوام ایرانی، تحت فرهنگ فراگیر ایرانی، نواهای یکدیگر را درک می‌کردند. (فاطمه پورمعصوم)   

comment شما()