[در متن با حاشیه]


+ برای یک زندگی دیگر؛ احساس خوبی دارم، زنده باد زندگی.

comment شما()