[در متن با حاشیه]


+ بهانه ای برای ارتباط

فاطمه پورمعصوم

٢٧ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات بود ، روزی که انبوه ارتباط گران جهان آن را ارج نهادند ، خیلی ها از پیشرفت تکنولوژی گفتند و بسیاری دیگر از رشد علم ارتباطات و صد البته به ارتباطات اثر بخش بالیدند . اما آنچه که برای ارتباط گران ارزشمند است مفاهیم ارتباطات و روشهای اخذ این مهم می باشد . ارتباط که به عنوان یک حق طبیعی برای جامعه بشری محفوظ است با استنباط ها و ادراک معقولانه بشر در لفافه حقوق موضوعه متصور می شود و آنچه که اصل ارتباط را محقق می سازد حق اطلاع می باشد . مقوله دیگری که همیشه ناظران ارتباطات را درگیر نظریه پردازی کرده است وجود پرسش تقدم تکنولوژی بر جنبشها و خواستهای اجتماعیست یا تاخر آن. و آنچه که حق اطلاع را دراین وادی می نمایاند همان روشهای اخذ ارتباطات است.

 تکنولوژی واقعا حرف اول را می زند ! و شاید به جرائت بتوانم بگویم که بدون تکنولوژی سخن از ارتباطات گفتن سخن گزافیست. ولی اگر این فرآیند را با دیده باز بنگریم درخواهیم یافت که هر جامعه ای که توانسته است ارتباطات اثر بخش را توسعه دهد این اثر رابا تولد پدیده ای به نام « نیاز » رونق داده است.

« نیاز » اول و آخر هر تولدی ، هر رویشی ، هر بینشی است ، همه حوادث و رویدادها .. برگرفته از تولد و پیدایش نیاز است.آیا جوامع توسعه یافته به ارتباطات اثر بخش نیاز پیدا کرده اند ؟ آیا جنبشهای اجتماعی نیاز به وجود تکنولوژی را تجربه کرده اند ؟ آیا همه این مفاهیم و بالتبع تکنولوژی ها که از جوامع توسعه یافته به این جوامع منتقل شده اند توانسته اند نیاز هم جنس این پدیده ها را منتقل کنند؟ به نظرم نه ! به نظر می رسد هنوز هم نیاز به ارتباطات اثر بخش که درسایه توسعه نیاز به حق ارتباط و حق اطلاع معنی پیدا می کند با نبود احساس نیاز به این دوروبرو می باشد.

آیا مشکل واقعی ما تکنولوژیست ؟

آیا نیازهای علوم انسانی که منشاء همه علوم انسانی است به نیازهای سطح بالا و مطلوب رسیده است؟

 آیا واقع بینی که از نتایج نیازهای انسانی جوامع غرب می باشد ریشه در نیاز انسانیست یا در عمل به ارضاء آن ؟ جوامع توسعه یافته به صد ها دلیل نانوشته و ناگفته توانستند نیازهای واقعی خود را بگویند و بجویند .

 جوامع در حال توسعه نیز به هزاران دلیل اذعان داشته و بر لب نا گفته تنها توانستند تمثالی از نیاز های جوامع توسعه یافته را بجویند .

 نتیجه : نیاز به ارتباط دنیای امروز از ما نیست .! .

comment شما()