[در متن با حاشیه]


+ رسانه‌های اجتماعی در سازمان؛ یک رویکرد کاربردی

لطفا شترمرغ نباشید؛ این استراتژی دیگر سوخته است! 

تجربه شهروندی با رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌ها 

comment شما()