[در متن با حاشیه]


+ بعد از سال ها تجربه..

با زندگی باید کنار آمد 

                                      و

نباید جنگید..

comment شما()