[در متن با حاشیه]


+ امروز، دلم اینها رو می خواست

comment شما()