[در متن با حاشیه]


+ به پین ترست هم، سری بزنید!

راستی به پین ترست هم سر بزنید، بعضی وقتها لازم هست که خودتون رو در میان هزاران عکس و معنا گم کنید و وقتی که علایق خودتون رو پیدا کردید احساس جدید و بهتری بهتون دست بده؛ 

قول بدید وقتی وارد این فضا شد دست و پاتون رو گم نکنید فقط کافی هست تا رها بشید و در میان اشتراکاتی که دیگران براتون آماده کردند ول بگردید اون وقت خواهید دید که زیاد هم پین ترستی بون سخت نیست.

این عکس، علاقه امروز من بود:

comment شما()