[در متن با حاشیه]


+ گل بی خار کجاست؟!

comment شما()