[در متن با حاشیه]


+ رسانه و مظلومیت غزه

امروز هر ملتی که رسانه و بلندگو ندارد

زیر پای چکمه پوشان است

 

 

comment شما()